South Village

100 250 m²

Koko päivä: 50€ + alv /hlö (min. 30 hlö)
Puo­li­kas päivä: 33€ + alv /hlö (min. 30 hlö)

Tar­vits­et­ko tilan käyt­töö­si pidem­mäk­si aikaa? Kysy lisää!

Katso kuvat Request >

Tekniikka:

Wifi
Videotykki
Piirtotaulu
Drinks included

Istumajärjestys:

Seminaari (100P)
Konferenssi (50P)

South Vil­la­ge on moni­käyt­töi­nen ja lämmin­hen­ki­nen Smart­vil­la­gen “sydän”. 250 m² valoi­sa tapah­tu­ma- ja semi­naa­ri­ti­la sopii jopa 100:n hen­gen tilai­su­uk­si­in. South Vil­la­ge­en kuuluu semi­naa­ri­ti­la Island, ryh­mä­työ­huo­ne Beach House sekä kotoi­sa pui­nen per­go­la Boathouse, josta saa lisävir­taa päivän mit­ta­an kah­vin, teen ja mui­den tar­joi­lu­jen muo­dos­sa.

South Vil­la­ge on inspi­roi­va vaih­toeh­to kick-off­eil­le, sisäi­s­il­le tiimi­päi­vil­le ja stra­te­gia­työpa­joil­le. Hen­kilök­un­tam­me huoleh­tii pai­kal­le toi­v­ei­de­si muka­an her­kul­li­sen aami­ai­spöy­dän, täyt­tä­vän kas­vis­loun­a­an ja ener­giaa koko päiv­äk­si.

Olem­me lisäk­si pai­kal­la huoleh­ti­mas­sa päiv­ä­si suju­vuudes­ta, jot­ta voit itse kes­kit­tyä olen­nai­se­en.

South Vil­la­gen voi vuo­kra­ta päiv­äk­si tai vaik­ka viikok­si ker­ral­la­an. Kysy lisää!