Full Smartvillage

100 500 m²

Koko päivä: 2.999€ + alv
Lyhyt päivä: 1.649€ + alv

Tar­vits­et­ko tilan käyt­töö­si pidem­mäk­si aikaa? Kysy lisää!

Katso kuvat Request >

Tekniikka:

Wifi
Videotykki
Valkotaulu
Piirtotaulu
TV
Coffe bar

Istumajärjestys:

Seminaari (100P)
Konferenssi (100P)

Joka­ke­väi­nen yri­ty­sta­pah­tu­ma näköpii­ris­sä? Etsit­kö tapah­tu­ma­ti­laa tuo­tel­an­see­r­auk­se­en tai ver­kos­ton tapaa­mi­spai­kak­si?

Täy­den pal­velun Smart­vil­la­ge on toimi­va ja elämyk­sel­li­nen tapah­tum­a­paik­ka kou­lu­tuk­si­in, tiimi­päivi­in ja kon­fe­rens­sei­hin. 500m²muokkautuva tila luo inspi­roi­van ja hedel­mäl­li­sen ympä­ris­tön uuden luo­mi­se­en, ja näkyy lop­pu­tu­loks­is­sa. Koke­nut hen­kilök­un­tam­me aut­taa onnis­tune­en päivän suun­nit­te­lussa ja var­mi­staa suju­van päivän askel­merkit kehit­ty­vän Kei­la­nie­men sydä­mes­sä Espoos­sa.

Val­mi­s­te­lem­me tilan sinua var­ten, huoleh­ti­en että sinä ja vier­aa­si voit­te naut­tia ongel­mat­to­man päivän vir­ki­stä­väs­sä ympä­ris­tös­sä. Kysy lisää tai tule vie­r­ai­lul­le!