Miksi Smartvillage?

Kun läh­dim­me kehittäm­ään Smart­vil­la­ge-kon­sep­tia vuon­na 2012, meillä oli vain kes­ke­ne­räi­nen mie­li­ku­va sii­tä, miten työn­te­koa voi­si parantaa. Tavoit­te­em­me oli kui­ten­kin sel­keä, joten teimme kaik­kem­me sen eteen ja avasim­me lopul­ta ens­immäi­sen Smart­vil­la­gen vuon­na 2013. Voim­me ylpe­äs­ti sanoa, että joka­i­nen tun­ti ja joka­i­nen inves­to­itu euro kan­nat­ti: saim­me näh­dä, miten työ­ka­ve­r­im­me ylit­tiv­ät itsen­sä kun he sai­vat sii­hen mah­dol­li­suuden oike­an­lai­sessa ja hyvin­voivas­sa ympä­ris­tös­sä. Ens­immäi­sen Smart­vil­la­gen perusta­mi­sen aika­na opim­me pal­jon ja koke­muk­sis­ta oli apua, kun avasim­me Smart­vil­la­gen uudel­la kon­sep­til­la, yri­tys­ten leik­ki­kent­tä­nä, vuon­na 2018. Siir­ry­im­me yht­eis­öl­li­si­stä työs­ken­te­ly­ti­lois­ta ja cowor­kin­gin paris­ta vah­vem­min inno­vaa­tio­huon­ei­si­in ja work­shop-tiloi­hin. Tähä­nas­ti­nen mat­kam­me hui­pen­tui elo­kuus­sa 2019, kun avasim­me jär­je­s­tyk­ses­sään toi­sen Smart­vil­la­gen Espoo­se­en, Kei­la­nie­men inno­vaa­tio­kes­kit­ty­m­ään. Olem­me askel läh­em­p­ää omaa visio­tam­me — halu­am­me tuo­da haus­kuut­ta työe­lä­m­ään niin monel­le kuin mah­dol­lis­ta. Olem­me todel­la innois­sam­me tule­vai­suudes­ta ja val­mi­i­na jo pal­jon, pal­jon isom­pa­an!

Emme tulleet leikkimään!
…vai tulimmeko sittenkin?

Raka­s­tam­me ja omak­sum­me uusia ajat­te­lut­apo­ja, emme­kä pel­k­ää muuto­s­ta. Toki joskus käy niin että saa­tam­me huk­kua omi­en ideoi­dem­me­kin seka­an, mut­ta täl­lä taval­la saa­vut­am­me onnis­tu­mi­sia: teke­mäl­lä ja oppi­mal­la. Kun jokin asia ei toimi suun­nitel­lus­ti, muok­kaam­me ja muut­am­me sitä. Uskom­me vah­va­sti, että joka­i­se­en ongel­ma­an löy­tyy täy­del­li­nen rat­kai­su. Olem­me kehit­täneet, leik­ki­neet ja tar­kas­ti suun­ni­tel­leet tätä kon­sep­tia yri­tyk­sen ja ereh­dyk­sen avul­la – ja samal­la olem­me eläneet elä­mäm­me paras­ta aikaa.

Tervetuloa leikkisään bisneskotiisi!

Olem­me vakuut­tu­neet sii­tä, että work­shop-tila tai toimis­to ei ker­ta kaik­ki­a­an rii­tä. Tar­vits­em­me pyhän pai­kan voidak­sem­me antaa tilaa uus­il­le, mer­ki­tyk­sel­li­s­il­le aja­tuk­s­il­le. Insti­tuuti­on hul­luil­le tai kiistana­l­ai­s­il­le ideoil­le. Para­kin löyt­ääk­se­si taistel­uto­ver­ei­ta, jot­ka ovat val­mii­ta tais­te­le­ma­an tiimi­nä. Labo­ra­to­ri­on kent­tä­test­auk­sel­le. Ja leik­ki­ken­tän pääs­t­ääk­se­si sisäi­sen lap­se­si val­loil­le­en. Per­fek­tio­nis­tit ja ison pens­se­lin maala­rit, aamu­vir­kut ja uni­keot, tyy­lik­käät ja skar­pit. Ter­vetu­loa toi­se­en kotiisi: ter­vetu­loa Smart­vil­la­ge­en!

Smartvillage konsepti

Kon­sep­tim­me tar­jo­aa yri­tyk­sil­le ja busi­ness par­keil­le mah­dol­li­suuden teh­dä yht­eis­työ­tä kans­sam­me avaa­mal­la uuden Smart­vil­la­ge-toimi­pis­te­en uudes­sa lokaa­tios­sa. Smart­vil­la­ge on työn­te­ki­jöi­den, kol­le­goi­den, inno­va­tiivis­ten ideoi­den ja uusi­en haus­ko­jen aja­tus­ten kes­kus, ja se toimii samal­la kon­fe­rens­si- ja tapah­tumakes­kuk­se­na luo­den lisäar­voa asi­ak­ku­uk­s­il­le. Haluat­ko tiet­ää lis­ää mah­dol­li­su­uk­sis­ta ja kon­sep­tim­me taus­tas­ta? Ota yhteyt­tä, niin kerrom­me mah­dol­li­su­uk­sis­ta.

Koska tapaamme seuraavan kerran?