This post is also avail­ab­le in: Fin­nish Eng­lish (Fin­nish Eng­lish)

Tervetuloa Smartvillageen!

Smart­vil­la­ge ava­si oven­sa Espoos­sa syys­kuus­sa 2019. Sii­tä läh­ti­en, mei­llä on ollut ilo isän­nöi­dä eri­lai­sia tapah­tu­mia aami­ais­se­mi­naareis­ta luovi­in työpa­joi­hin ja kick-off­eis­ta hacka­thonei­hin. Olem­me myös saa­neet pal­jon uusia Smart­vil­la­ge-ystäviä, ja toi­vott­a­va­sti tapaam­me sinut­kin koh­ta! Ter­ve­tu­loa tän­ne suun­nitt­e­le­ma­an tapah­tu­mia kans­sam­me, tai tule käy­mään kah­vil­la mil­loin tahan­sa. Ter­ve­tu­loa Smart­vil­la­ge­en!

Tällainen on
Smartvillage:

Fanny

Fan­ny toi­vot­taa sinut ter­ve­tul­leek­si isol­la hymyl­lä, ja var­mi­staa, että päiv­äs­täsi tulee täy­del­li­nen. Kysy hänel­tä Smart­vil­la­gen tee­la­ji­tel­masta ja kir­jois­ta.

Elävä

Eläm­me ja raka­s­tam­me ver­kos­to­am­me. Smart­vil­la­ges­sa tapah­tuu aina, etkä voi vält­tyä tapaa­masta uusia mie­len­ki­in­toi­sia ihmi­siä.

Elmeri

Elme­ri pitää kah­vis­ta ja voi aut­taa sinua suun­nitt­e­le­ma­an onnis­tune­en päivän Smart­vil­la­ges­sa. Elme­ril­tä voi kysyä vaik­ka­pa kestä­väs­tä työym­pä­ris­tön suun­nit­te­lus­ta.

Leikkisä

Tilat on suun­ni­tel­tu anta­ma­an tar­peek­si tilaa luo­vuudel­le, uus­il­le aja­tuk­s­il­le ja leik­ki­s­il­le, mut­ta tulok­sel­li­s­il­le, työs­ken­te­ly­ta­voil­le. Tilo­ja voi muo­ka­ta loput­to­mi­in.

Sinun

Ohje­nu­or­am­me. Käy­tä tilaa halu­a­mal­la­si taval­la – siir­rä pöy­tiä ja tuo­le­ja tar­peen muka­an, käy­tä tilaa par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la.

Meidän ystävämme

Mei­dän ystä­väm­me autta­vat mei­tä toteutta­ma­an mei­dän mis­sio­tam­me inspi­roi­van ja vir­ki­stä­vän työpäivän luo­mi­sek­si.

Koska tapaamme seuraavan kerran?