Smartvillage @ HTC Waterfront – yrityksesi kokous- ja tapahtumatilat Keilaniemessa.

Saisiko olla inspiroiva ympäristö yritystapahtumallesi?

Mün­che­ni­stä läh­töi­sin ole­va Smart­vil­la­ge on inspi­roi­via työym­pä­ris­töjä tar­jo­a­va moni­to­i­mi­ta­lo. Keilar­an­nas­sa sijaits­e­va 500 m² tapah­tu­ma­ti­la toimii täy­den pal­velun alusta­na mah­dol­lista­en eri­lais­ten tapah­tu­mi­en, work­sho­pi­en ja pro­jek­ti­en toteutta­mi­sen ren­nol­la ja jousta­val­la otteel­la.

Voit vara­ta tar­ko­ituk­se­en sopi­van tilan eri kokoi­sis­ta huon­ei­stam­me, me sää­däm­me tun­nel­man kohd­al­le­en niin ulkoi­se­en asia­kas­aa­mi­ai­se­en kuin sisäi­se­en tiimi­sprint­ti­in. Tuo­ret­ta aami­ais­ta val­mi­i­na? Kupla­juo­maa sopi­va­an koh­t­a­an? Lep­poi­saa tun­nel­maa tau­ko­jen ajak­si? Mukau­tu­vat tilat ja pal­velu­al­tis hen­kilök­un­ta? Onnis­tuu!

Meidän tilamme, sinun tilaisuutesi!

Tällainen on
Smartvillage

lämmin

Olet ystä­väm­me ja aina ter­vetul­lut. Otam­me sinut aina läm­pi­mäs­ti vas­ta­an, ja olem­me tääl­lä vain sinua var­ten.

aito

Ei ole syy­tä tees­kennel­lä. Ole kuin koto­na­si, ren­nos­sa työym­pä­ris­tös­sä.

elävä

Eläm­me ja raka­s­tam­me ver­kosto­am­me. Smart­vil­la­ges­sa tapah­tuu aina, etkä voi vält­tyä tapaa­masta uusia mie­len­ki­in­toi­sia ihmi­siä.

leikkisä

Tilat on suun­ni­tel­tu anta­ma­an tar­peek­si tilaa luo­vuudel­le, uus­il­le aja­tuk­s­il­le ja leik­ki­s­il­le, mut­ta tulok­sel­li­s­il­le, työs­ken­te­ly­ta­voil­le. Tilo­ja voi muo­ka­ta loput­to­mi­in.

sinun

Ohje­nu­or­am­me. Käy­tä tilaa halu­a­mal­la­si tavalla­ – siir­rä pöy­tiä ja tuo­le­ja tar­peen muka­an, käy­tä tilaa par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la

Koska tapaamme seuraavan kerran?